Faces Of Black Houston

Faces of Black Houston Honoree Video Presentation

https://www.youtube.com/watch?v=xhUHr4zv4ZU